Blender 2.91.2 | Add 3D Text

https://youtu.be/e363Pa0EMqo

By CG Bit

Add 3d text in Blender 2.91.2
Add 3d text in Blender 2.91
Add 3d text in Blender 2.9x
Add 3d text in Blender 2.8x
Add 3d text in Blender 2x
Add 3d text in Blender quick tutorial
Blender 2.91.2 Add 3D Text quick tutorial
Blender 2.91 Add 3D Text quick tutorial
Also Work on Blender 2.92, Blender 2.93
Blender 3D tutorials